Bảng giá linh kiện giàn phơi

dan-huong

 Báo giá chỉ áp dụng cho đại lý Hà Nội
                                                  

STT TÊN HÀNG ĐVT  ĐƠN GIÁ 
1 CÁP BỘ
         
      250,000
2 BU LY CÁI
         
          75,000
3 DẪN HƯỚNG CÁI
        
         150,000
4 MÓC ĐỊNH VỊ CÁI
       
             2,000
5 BỘ TỜI 665 BỘ
     
        350,000
6 BỘ TỜI 666 BỘ
      
        550,000
7 BỘ TỜI 669 -668 BỘ
       
       550,000
8 BỘ TỜI 888 – 999 BỘ
             
        650,000